Suomi Svenska English
 

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss. Den beskriver vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har. Policyn innehåller även information om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vad den innebär för dig.

Integritetspolicyn:

  1. Förklarar hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna leverera en högkvalitativ produkt och för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse.
  2. Säkerställer att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – och inte gör – med den.
  3. Håller oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till användningen av tjänsten Manetos Heat Control och dess funktioner.

Innehåll

Viktiga begrepp inom dataskyddsförordningen

Ett av dataskyddsförordningens syften är att skydda individens grundläggande rättigheter och friheter, särskilt dess rätt till skydd av sina personuppgifter.

Till personuppgifter räknas varje uppgift som på egen hand eller kombinerad med andra kan identifiera en enskild individ. Typiska exempel är namn, personnummer, telefonnummer, kundnummer, e-postadress, men även webbläsarkakor, GPS-koordinater och IP-adresser kan betraktas som personuppgifter.

Dataskyddsförordningen reglerar hur sådana uppgifter får behandlas av den personuppgiftsansvarige – d.v.s. hur vi på Manetos får samla in och använda personuppgifter om dig i samband med att du använder vår tjänst.

Behandling används som samlingsnamn för olika hanteringar av personuppgifter så som insamling, lagring, bearbetning, ändring, läsning och radering medan personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen.

Tidigare har varje EU-land haft sin egen lagstiftning – t.ex. personuppgiftslagen (PuL) i Sverige – men i och med dataskyddsförordningen ges alla EU-medborgare samma skydd för sin personliga integritet.

Läs mer om datskyddsförordningen (GDPR) hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige.

Vilken data vi samlar in

Kundinformation är uppgifter som är kopplade till tjänsten – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om användande, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Värmestyrningsdata är uppgifter som är kopplade till användandet av produkten och inkluderar luft- och rörtemperaturer samt värmepannans egenskaper och beteende. De behandlas i syfte att möjliggöra bevakning och reglering av inomhustemperaturen.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in data genom att:

Vad vi använder datan till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Manetos rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla vår tjänst. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du mejlar till vår kundtjänst, kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).

Utveckling av tjänster

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, vår tjänst samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge vi sparar datan

Datan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Kunddata sparas så länge du är kund hos Manetos och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Värmestyrningsdata sparas i 24 månader från och med registreringstillfället.

Till vem vi lämnar ut data

Vi kan komma att lämna ut din data till följande parter.

Underleverantörer och andra bolag som behandlar data för vår räkning

Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Överföring till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Läs mer på Datainspektionens sida om överföring till tredje land.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Manetos Heat Control, t.ex. samarbetspartners.

Din data, ditt val

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. Kontakta oss om du vill återkalla ett samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera din data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla vår tjänst till dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Genom datskyddsförordningen (GDPR) får du dessutom ännu större möjlighet att bestämma över din data. Här har vi listat dina rättigheter.

I samtliga fall är du välkommen att kontakta oss för att åberopa dina rättigheter.

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut datan till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda personliga uppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Till exempel att flytta din data till en annan leverantör.

Denna rättighet gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om en behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Manetos AB
Linnégatan 18
114 47 Stockholm

support@manetos.com
08-21 20 12

Dataskyddsombud

dpo@manetos.com